Bỉ ngạn phụ tử-Vĩnh hằng phụ tử (On-going)

Bỉ ngạn phụ tử

~~~ Phần 1 ~~~

~~~ Phần 2~~~

***Ngoại truyện: Bức họa****

Vĩnh hằng phụ tử

~~~ Dẫn nhập: Nguyên Bảo ~~~

~~~ Chương một ~~~

~~~ Chương hai ~~~ Chương ba ~~~

~~~ Chương bốn ~~~ Chương năm ~~~

~~~ Chương sáu ~~~ Chương bảy ~~~

*** Ngăn ngắn 1 ***

~~~ Chương tám ~~~